VYBUDOVÁNÍ GASTROLABORATOŘE V NÁVAZNOSTI NA ZAVEDENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ DO VÝUKY V OBORECH KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A GASTRONOMIE
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002762
>>> více o projektu zde <<<

Praxe a odborný výcvik

OREA RESORT SKLÁŘ HARRACHOV****

OREA HOTELS & RESORTS

Projekt ŠABLONY II

Projekt Šablony II - Výzva č. 02_18_063
Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie
Naše škola v rámci této výzvy bude zapojena do následujících oblastí:

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání aktivity jednu z následujících podpůrných akcí – v minimální délce dvou hodin:

  1. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování;
  2. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů;
  3. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy;
  4. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování;
  5. Workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů.

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol.
Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Školním kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy.
Školní kariérový poradce připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP v oblasti ICT.