Informace k ZZ

Podmínky konání

 • žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání
 • závěrečná zkouška e veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o hodnocení žáka
 • závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Zkušební komise má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda (jmenován Krajským úřadem), místopředseda a třídní učitel zkoušených žáků. Dalšími členy komise jsou učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů a odborník z praxe. Místopředsedu a další členy komise jmenuje ředitel školy.
 •  žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí
 • v případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykoná neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • pokud se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, jeho omluva není uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně
 • pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví do tří pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí.
 •  opravné a náhradní termíny zkoušek probíhají vždy v září a v prosinci. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek.
 • uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.
 • závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku
 • žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v červnovém termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.
 • žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Obsah ZZ

Závěrečná zkouška má 3 části:

 • písemnou
 • praktickou
 • ústní

Součástí praktické zkoušky je vypracování Samostatné odborné práce. Téma SOP si žáci vylosují do konce února.

Písemná zkouška

Ředitel školy vybere na návrh vedoucího předmětové komise tři témata. Žák si volí jedno z nich. Žák má 15 minut na výběr tématu, na vypracování písemné zkoušky 240 minut.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z technologie včetně sestavení menu, otázku z nauky o výživě, ekonomiky, profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly ze stolničení, otázku z nauky o výživě, ekonomiky, profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Kuchař – číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly ze stolničení, technologie, otázku z nauky o výživě, ekonomiky, profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Praktická zkouška

Ředitel školy vybere na návrh vedoucího předmětové komise čtyři témata. Žák si konkrétní téma losuje.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou pro 4 osoby, vedlejšího pokrmu, předkrmový salát ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce a komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, servis pokrmu (nápoje) podle vylosovaného zadání v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, přípravu slavnostní tabule ze samostatné odborné práce pro 6 osob. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce a komunikace v cizím jazyce.
Kuchař – číšník

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou pro 4 osoby, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce pro 4 osoby, obsluhu v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, přípravu výseče slavnostní tabule ze samostatné odborné práce pro 4 osoby. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce a komunikace v cizím jazyce.

 Ústní zkouška

Ředitel školy vybere na návrh vedoucího předmětové komise 25 témat pro jednotlivé obory. Každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku z Obecného přehledu ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují. Žáci mají 15 minut na přípravu, zkouška trvá nejdéle 15 minut.


Klasifikace a hodnocení ZZ

Klasifikace jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky se provádí podle následující stupnice prospěchu:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky.

Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice:

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5
 2. b) prospěl(a), jestliže žák nemá z žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný
 3. c) neprospěl(a),  jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný

 

Hodnocení písemné a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

 

Kritéria hodnocení jednotlivých částí ZZ:

Kritéria hodnocení – písemná část ZZK

Kritéria hodnocení – praktická část ZZK

Kritéria hodnocení – ústní část ZZK

 


Další informace

 • žák přestává být žákem školy dnem následujícím pod ni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku.
 • nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit