Obnovení přítomnosti žáků ve škole a její podmínky

Od 12.5.2020 umožňujeme žákům vystupujících ročníků vstup do školy za účelem účasti na skupinových nebo individuálních konzultacích k maturitním předmětům/předmětům týkajícím se ZZK.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem):

— 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

— 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Samozřejmostí je použití ochranných pomůcek (rouška, respirátor).

priloha-779689175-2-příloha-čestné-prohlášení

Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy k MZ a ZZ:

http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/

Plánované konzultace pro jednotlivé třídy pro období 12.-28.5.2020:

Rozvrh od 12.-14.5.2020

Rozvrh 18.-22.5.2020