Podmínky konání ZZK

Podmínky konání ZZK

 • žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání
 • závěrečná zkouška e veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o hodnocení žáka
 • závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Zkušební komise má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda (jmenován Krajským úřadem), místopředseda a třídní učitel zkoušených žáků. Dalšími členy komise jsou učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů a odborník z praxe. Místopředsedu a další členy komise jmenuje ředitel školy.
 •  žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí
 • v případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykoná neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
 • pokud se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, jeho omluva není uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně
 • pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví do tří pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí.
 •  opravné a náhradní termíny zkoušek probíhají vždy v září a v prosinci. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek.
 • uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.
 • závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku
 • žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v červnovém termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.
 • žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list