Držitel ceny ŠKOLA ROKU 2019
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Vzdělávání podle IVP

Vzdělávání podle IVP

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Podrobnosti vzdělávání podle IVP upravuje vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1.1.2021.

Identifikace a následná práce s nadprůměrně nadanými žáky

Proces, při kterém se uplatňují metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči.

Při práci se nadanými žáky se sledují tato kritéria

 • Identifikace nadprůměrného žáka
 • Diferenciovaný přístup k jeho vzdělávání
 • Uvedení speciálních podmínek ke vzdělání, které ho rozvíjejí, jak učitelé podporují jeho rozvoj
 • Individuální vzdělávací plány a jejich pravidelná evaluace
 • Komunikace pedagogů s rodiči nadaných žáků
 • Vytvoření speciálních podmínek pro rozvoj pedagogických kompetencí učitele – vzdělávání učitelů v této oblasti
 • Zapracování způsobu rozvoje nadaných žáků do jednotlivých ŠVP
 • Nezúžit přístup jen na zadávání speciálních úloh
 • Podpora účasti na soutěžích a mimoškolních aktivitách
 • Péče o specifické potřeby nadaných žáků v oblasti sociální a emocionální

Pravidla práce s nadanými žáky v běžné třídě

 • Učitel ví, co už žáci znají, a dává najevo, že to ví.
 • Nenutí je opakovat základní úroveň učiva jen proto, že ji právě probírá se třídou.
 • Místo práce na základní úrovni nebo jejího procvičování by jim měl poskytnout možnost zúčastnit se činností, stimulující další rozvoj žáků.
 • Zjišťuje, jaké jsou jeho zájmy, a bere je v úvahu při přípravě projektů, akcí mimo výuku, odborných a akcí mimo vyučování.
 • Dovoluje jim postupovat v učení rychleji než jejich spolužáci
 • Poskytuje jim určitou volnost ve způsobu, jakým využijí „ušetřený čas“.
 • Nechává je při učení často užívat techniky vlastního objevování a vyhnout se dominantním výukovým metodám.
 • Motivuje je (umí nadchnout) možností volby, vlastního výběru témat, úkolů, postupů
 • Důvěřuje jejich schopnosti učit se netradičními způsoby

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými poruchami učení je vypracováván s cílem zmírnit vliv postižení a podpořit postupnou kompenzaci prokázané poruchy, případně napomoci její nápravě a tím usnadnit žákovi přístup ke vzdělávání. V konečném důsledku pomáhá zvýšit konkurenceschopnost žáka se specifickou poruchou učení na trhu práce.

 • IVP je součástí plánování vzdělávacího procesu u žáka se SPU.
 • Vzdělávání žáka podle IVP povoluje ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka, podpořené písemným vyjádřením poradenského zařízení.
 • IVP je vypracován týmem pedagogů, především učitelů toho vyučovacího předmětu, který diagnóza žáka nejvíce ovlivňuje.
 • Metodickou pomoc při tvorbě a realizaci IVP zajišťují výchovný poradce a pověřený pracovník poradenského zařízení, popř. školní psycholog.
 • U žáků SOŠ a SOU je pro vypracování IVP specifické, že jeho cíle musí být v souladu s požadavky na kompetence absolventa příslušného oboru a to jak v oblasti teoretického vzdělávání, tak v oblasti praktického vyučování, zvl. odborného výcviku.

Tvorba IVP

 • Posouzení aktuálního stavu SPU u žáka odborným poradenským pracovištěm formou následného speciálně-pedagogického vyšetření navazujícího na situaci v období povinné školní docházky (pokud je to vzhledem k požadavkům zvoleného oboru středního vzdělávání nezbytné). Odborné pracoviště, zpravidla pedagogicko-psychologická poradna, vypracuje také doporučení k integraci a podklady pro IVP.
 • Stanovení vzdělávacích cílů v příslušných vyučovacích předmětech, odpovídajících vzdělávacím možnostem a potřebám žáka.
 • Vypracování IVP.

V průběhu tvorby IVP je nutná spolupráce všech pedagogů (výchovného poradce, popř. metodika prevence jedná-li se o žáka se specifickou poruchou chování, třídního učitele žáka, učitelů příslušných vyučovacích předmětů, ředitele školy), pracovníka poradenského zařízení, samotného žáka a v případě nezletilých žáků jejich zákonných zástupců.

Při vypracovávání IVP se vychází ze závěrů vyšetření PPP a doporučení speciálního pedagoga a psychologa k integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (diagnostický závěr, platnost odborného posudku, návrh rozsahu a způsobu poskytování speciálně pedagogické/psychologické péče, doporučená vzdělávací opatření) a především z podkladů pro IVP, kterými jsou ŠVP a vzdělávací opatření doporučená odborným pracovištěm.